I-C132 Savannah S.jpg I-B606 Aero Club Cremona Aeropilot Legend 540ThumbnailsI-C132 Savannah SI-B606 Aero Club Cremona Aeropilot Legend 540ThumbnailsI-C132 Savannah SI-B606 Aero Club Cremona Aeropilot Legend 540ThumbnailsI-C132 Savannah SI-B606 Aero Club Cremona Aeropilot Legend 540ThumbnailsI-C132 Savannah SI-B606 Aero Club Cremona Aeropilot Legend 540ThumbnailsI-C132 Savannah S
I-C132 Savannah S